Html-Js代码互转

..:::把 Html 代码转化为 Js 代码:::..
 
 
   请将 HTML 源代码拷贝到下面表单中:
 
   下面表单中是相应的 JS 代码(双击复制):
 
 
..:::把 Js 代码转为 Html 代码:::..
 
 
   请将 JS 源代码拷贝到下面表单中:
 
   下面表单中是相应的 HTML 代码(双击复制):